FAKTAPP-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

Nämä faktapp-sovelluksen käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat KSF Media Oy:n (”KSF Media”) faktapp-nimistä sovellusta (”Palvelu(t)”). Käyttöehtoja sovelletaan KSF Median ja Palvelun käyttäjän (”Käyttäjä”) välillä koskien Palvelun ladattavaa sovellusta, mobiiliversiota, verkkoversiota ja sisältöä sekä Palveluihin mahdollisesti tehtäviä päivityksiä. KSF Medialla on myös oikeus asettaa saataville lisäehtojen alaisia päivityksiä, joista KSF Media ilmoittaa Asiakkaalle erikseen.

Tilaamalla, lataamalla ja/tai käyttämällä Palvelua Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Jos Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja hän ei valitettavasti voi käyttää Palvelua.

Mikäli Palvelun Käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa Palvelun käyttöön ja henkilötietojen käsittelyyn sekä on tietoinen näiden Käyttöehtojen sekä KSF Median tietosuojaselosteen sisällöstä (linkki tietosuojaselosteeseen).

Hyväksymällä nämä Käyttöehdot Käyttäjä vahvistaa, että hänellä on laiteomistajan suostumus asentaa ja käyttää Palvelua kyseessä olevalla laitteella. Suostumus on tärkeä, sillä osaan Palvelun sisältöön ja sen käyttöön saattaa liittyä maksuja. Käyttäjän on aina saatava ostojen maksajalta tämän suostumus tekemiinsä ostoksiin.

Palveluiden käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä. Jos Palvelussa tai sen kautta hyödynnetään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, näihin voidaan lisäksi soveltaa kolmannen osapuolen sopimusehtoja (esim. Facebookin tai Googlen käyttöehdot taikka Applen, Googlen tai muun sovelluskaupan toimittajan ehdot sovellusten sisäisistä ostoista).

Nämä Käyttöehdot tulevat sovellettavaksi kun Käyttäjä on yksityishenkilö. Jos Palvelua halutaan käyttää useamman kuin yhden henkilön toimesta kouluissa, yrityksissä tai muussa vastaavassa, tai kaupallisessa mielessä, asiasta on sovittava erillisellä sopimuksella.

Palvelun tarjoaa KSF Media tai muu samaan konserniin kuuluva yhtiö.

Sopimuksen syntyminen

KSF Median Palvelua koskeva sopimus Käyttäjän ja KSF Median välillä syntyy kun Käyttäjä ottaa Palvelun käyttöön tai rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi (siltä osin kun rekisteröityminen on edellytyksenä) ja hyväksyy voimassaolevat Käyttöehdot ja KSF Median tietosuojaselosteen, taikka muulla KSF Median hyväksymällä tavalla, kuten esimerkiksi kun KSF Media hyväksyy Käyttäjän tilauksen. Sopimusta sovelletaan myös Asiakkaan käyttöönottamaan maksuttomaan Palveluun ja myöhemmin tilattavaan Palveluun, ellei tietyn Palvelun osalta toisin sovita.

KSF Median yleiset oikeudet ja velvollisuudet Palvelua koskien

KSF Medialla on oikeus tuottaa Palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelut voivat olla maksullisia tai maksuttomia. Kuinkin Palvelun osalta ilmoitetaan jos kyse on maksullisesta Palvelusta. Maksullisten Palveluiden käyttö edellyttää ilmoitettujen hintojen ja muiden maksujen maksamista. Voimassaolevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat nähtävillä Palvelussa. KSF Medialla on oikeus muuttaa hintoja tai hinnoitteluperusteita Palvelun tai sen osien osalta sekä muuttaa maksuton Palvelu maksulliseksi ja toisin päin.

KSF Medialla on oikeus lisätä, poistaa tai muuttaa Palvelun eri osia sekä keskeyttää Palvelun tarjoamisen kokonaan tai osittain.

KSF Media pyrkii ylläpitämään korkeaa laatua Palveluiden tuotannossa. KSF Media ei takaa Palvelun ja sen osien sisällön oikeellisuutta ja luotettavuutta. KSF Media ja sen lisenssinantajat eivät vastaa missään olosuhteissa mahdollisesta käytetylle laitteelle aiheituvasta vahingosta taikka vahingosta joka aiheutuu ohjelmistotuotteen tai sen sisällön käytöstä, sisältäen tietoturvariskit (virukset, tietovarkaudet jne.). KSF Media ei myöskään vastaa mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Käyttäjän yleiset oikeudet ja velvollisuudet

Palvelun käyttö saattaa vaatia matkapuhelinta, tietokonetta ja/tai tablettitietokonetta sekä sopivaa internetyhteyttä, joista Käyttäjä vastaa. Palvelun hyödyntäminen saattaa sen lisäksi edellyttää Käyttäjältä voimassaolevaa käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Palveluun rekisteröitymisen, tai rekisteröitymistä vaativan Palvelun tilauksen yhteydessä Käyttäjä saa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Palvelun käyttöä varten saadut käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaiset eikä niitä tule levittää muille. Käyttäjä vastaa siitä, ettei ulkopuolinen pääse käsiksi hänen käyttäjätunnukseen ja salasanaan. Käyttäjän rikkoessa tätä sopimusehtoa KSF Medialla on oikeus keskeyttää tilaus välittömästi, eikä Palvelussa mahdollisesti suoritettua maksuja tällöin palauteta. Käyttäjä on vastuussa omilla käyttäjätunnuksillaan ja salasanalla tapahtuvasta käytöstä ja vastaa mahdollisista vahingosta ja kuluista, joita tästä aiheutuu siihen saakka, kunnes Käyttäjä on ilmoittanut KSF Medialle käyttäjätunnuksen ja salasanan hukkumisesta tai joutumisesta kolmannen osapuolen käsiin ja KSF Media on vahvistanut ilmoituksen vastaanoton.

Kuluttajansuojalain säännöt peruutusoikeudesta eivät sovellu Käyttäjän hankkiessa Palvelun. Käyttäjän Palvelua koskeva peruutusoikeus on rajoitettu koska kyseessä oleva sähköinen Palvelu on laadultaan joko kokonaisuudessaan suoritettu tai Palvelun elektroninen suoritus on asiakkaan hyväksynnällä aloitettu ennen peruutusajan umpeutumista.

Käyttäjä vastaa Palvelun käytöstä ja sitoutuu korvaamaan KSF Medialle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingon.

Immateriaalioikeudet ja Palveluiden käyttö

KSF Media tai soveltuvin osin sen lisenssinantajat omistavat kaikki oikeudet Palveluun sekä kaikkeen Palvelussa olevaan tai sen kautta välitettyyn materiaaliin mukaan lukien tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, mallisuojan, yrityssalaisuudet sekä kaikki muut immateriaalioikeudet. KSF Media pidättää itsellään kaikki Palveluun liittyvät oikeudet, ellei Palvelussa muuta ilmoiteta.

Palvelut on tarkoitettu ainoastaan Käyttäjän henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei toisin nimenomaisesti kirjallisesti ilmoiteta. Palvelun sisällön käyttö mainontaan tai kaupallisiin tarkoituksiin vaatii erillisen etukäteen tehdyn sopimuksen KSF Median kanssa.

KSF Media ja/tai sen palveluntoimittajat eivät myönnä mitään nimenomaista tai konkludenttista oikeutta Käyttäjälle minkään patentin, tekijänoikeuden, tavaramerkin tai ammattisalaisuuden perusteella. Käyttäjä ei saa kopioida, muuttaa, julkistaa, välittää, levittää, myydä, vuokrata tai luovuttaa mitään osaa Palvelusta ilman KSF Median erillistä suostumusta. Yksittäisiä sisältöjä Palvelussa saa kuitenkin jakaa sosiaalisessa mediassa tavalla, jonka KSF Media Palvelussa mahdollistaa.

Palvelusta tai sen sisällöstä ei myöskään saa luoda toista teosta tai palvelua ja Palvelua tai sen sisältöä ei saa käyttää osana toista teosta tai palvelua. Käyttäjä ei saa poistaa Palvelusta tai sen sisällöstä ilmoitusta liittyen tekijänoikeuksiin tai omistusoikeuteen.

Ohjelmistoa koskevat oikeudet kuuluvat ohjelmiston lisenssintarjoajalle ja näihin liittyvät lisenssioikeudet kuuluvat ohjelmiston oikeutetuille lisenssinhaltijoille.

Ladattavan ohjelmiston osalta KSF Media myöntää Käyttäjälle henkilökohtaisen, rojaltivapaan ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää ohjelmistoa osana Palvelua. Kyseistä käyttöoikeutta ei voida luovuttaa toiselle. Käyttöoikeuden ainoa tarkoitus on mahdollistaa KSF Median tarjoaman näissä Käyttöehdoissa määritellyn mukaisen Palvelun käytön.

Käyttäjä ei saa kopioida, muuttaa, levittää, vuokrata, myydä tai luovuttaa mitään osaa ohjelmistosta, joka muodostaa osan Palvelusta eikä myöskään selvittää ohjelmiston valmistustapaa tai yrittää murtaa sen lähdekoodia.

Pääsy Palveluun ja keskeytykset Palvelussa

KSF Media pyrkii pitämään Palvelun Käyttäjän saatavilla ympäri vuorokauden. Käyttäjä liittyy Palveluun sovelluksen tai internetselaimen kautta. Liittyminen saattaa vaatia käyttäjätunnusta ja salasanaa.

KSF Media ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta.

KSF Medialla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. KSF Media pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se ajoitetaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan pääsääntöisesti KSF Median normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos Palvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, KSF Media pyrkii minimoimaan Käyttäjälle aiheutuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. KSF Media ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta tai vahingosta. Mikäli KSF Media suorittaa muutos- tai muita huoltotöitä, ei KSF Media ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi Palvelun käyttö estyy tilapäisesti.

KSF Media voi poistaa Palvelun Käyttäjältä välittömin vaikutuksin, jos Käyttäjä olennaisesti rikkoo tai laiminlyö näitä ehtoja.

Vastuu Palvelun sisällöstä

Palvelu ja sen sisältämä tietovisa on tarkoitettu käytettäväksi Käyttäjän tietojen tarkistamiseen ja vain tukena oppimisprosessissa. Palvelua ei tule nähdä opetusvälineenä eikä sen tarkoitus ei ole korvata opetusta tai oppikirjoja tai muuta kurssimateriaalia. KSF Media pyrkii ylläpitämään Palvelun sisällön oikeana ja opetussuunnitelman mukaisena, sekä itsetuottamansa että kolmannen osapuolen toimittaman materiaalin osalta. KSF Media ei kuitenkaan vastaa Palvelun sisällön oikeellisuudesta eikä Palvelun sisällöstä muiltakaan osin. Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin sen on” ja KSF Media ja sen alihankkijat eivät vastaa virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuvasta vahingosta liittyen Käyttäjälle Palvelussa tarjottuun tietoon, ohjeisiin tai skriptiin tai tämän käyttöön, taikka muutenkaan Käyttäjälle Palvelun käytöstä aiheutuneesta vahingosta.

KSF Media ei myöskään vastaa muusta sisällöstä tai muista palveluista, jotka sisältyvät tai ovat saatavilla Palvelussa tai sen kautta.

Siinä laajuudessa kun sisällön ja materiaalin lataaminen Palveluun on mahdollistettu, Käyttäjä vastaa yksin Palveluun toimittamistaan sisällöistä ja materiaaleista, näiden oikeellisuudesta sekä KSF Medialle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta johtuen mahdollisesta väärästä tiedosta. Käyttäjä vastaa siitä, että nämä sisällöt ja materiaalit sekä hänen oma Palvelun käyttönsä on Käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisia ja, ettei niistä aiheudu kolmannen osapuolen tekijänoikeuksien, immateriaalioikeuksien tai muiden oikeuksien loukkauksia. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua tavalla, josta ei aiheudu häiriötä verkoille, KSF Medialle, KSF Median yhteistyökumppanille, muille käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan näiden määräysten vastaisesta Palvelun käytöstä KSF Medialle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvat vahingot tai kustannukset.

Lataamalla ja julkaisemalla materiaalia Palvelussa Käyttäjä luovuttaa KSF Medialle materiaalia koskevan käyttöoikeuden, sisältäen ei-yksinomaisen oikeuden muokata, julkaista ja edelleen luovuttaa materiaali käytettäväksi KSF Median palveluissa ja tuotteissa.

KSF Medialla on vapaus päättää olla julkaisematta Käyttäjän luovuttamaa materiaalia sekä poistaa Palvelussa julkaistu materiaali.

Tietosuoja

KSF Media käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassaolevan henkilötietolain sekä alla olevassa KSF Median tietosuojaselosteessa ilmenevien periaatteiden mukaisesti. Palvelussa saatetaan käyttää evästeitä ja yhtiön periaatteet koskien evästeitä käyvät ilmi KSF Median tietosuojaselosteessa.

KSF Media ei julkaise Palvelussa annettuja vastauksia ilman Käyttäjän suostumusta. Käyttäjä voi itse päättää julkaista yksittäisiä kysymyksiä vastauksineen tai tuloksensa sosiaalisessa mediassa tavalla, jonka KSF Media Palvelussa mahdollistaa. Jos Palvelu sisältää haasta kaverisi -toiminnon, Käyttäjä voi sen lisäksi päättää jakaa kysymyksensä vastauksineen ja tuloksensa Palvelun muiden käyttäjien kanssa.

KSF Medialla on oikeus hyödyntää Käyttäjän vastauksia ja tuloksia anonyymissä muodossa Palvelun käytön ja toiminnan analysointitarkoituksessa, Palvelun kehittämistarkoituksessa ja tarjotakseen Palvelun käyttäjille tilastollista tietoa oikeiden vastausten osuudesta erillisissä kysymyksissä.

Palvelu voi myös sisältää kymmenen parhaan listoja tai muita luetteloita visoissa parhaiten pärjänneistä henkilöistä. Käyttäjä antaa suostumuksensa käyttäjänimensä mainitsemiseen tällaisessa luettelossa, mikäli hän yltää kärkisijoitukseen.

Vastuunrajoitus

KSF Media tai sen palveluntarjoajat eivät tee Palvelua tai Palvelun sisältöä koskevia lupauksia muutoin kuin mitä näissä Käyttöehdoissa tai Palvelun erityisehdoissa on nimenomaisesti mainittu. KSF Media ei esimerkiksi vastaa millään tavalla Palvelun sisällöstä, sen toimintakelpoisuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta, aukottomuudesta, saatavuudesta tai soveltuvuudesta Käyttäjän tarpeisiin. KSF Media tarjoaa Palvelun ”sellaisena kuin se on” eikä takaa, ettei kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia loukata.

Siinä laajuudessa, kun laki sallii, KSF Media ja sen palveluntarjoajat rajoittavat vastuunsa kaikista välittömistä ja välillisistä vahingoista. Lain sallimissa rajoissa KSF Median sekä sen palveluntarjoajien kokonaisvastuu mistä tahansa näiden ehtojen alaisista vaatimuksista rajoittuu summaan, jonka Käyttäjä on maksanut KSF Medialle viimeisten 6 kuukauden aikana.

Mikään näissä Käyttöehdoissa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

Hinnat ja maksut

Palvelu on ladattavissa veloituksetta. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun edellyttämistä maksuista (kuten internet- ja datasiirtomaskut) ja kaikista mahdollisista sovelluksen sisäisiin ostoihin liittyvistä maksuista.

Ladattuaan Palvelun Käyttäjä pystyy tarkastelemaan Palvelua sekä sen tarjoamia toimintoja. Käyttäjällä on kuitenkin pääsy sisältöön kokonaisuudessaan vasta rekisteröidyttyään KSF Median käyttäjäksi ja ostettuaan saatavuuden koko sisältöön Palvelun sisäisellä ostolla.

Palvelun maksullisten osien hinnat ovat saatavilla Palvelun yhteydessä.

Mahdolliset ostokset Palvelussa maksetaan Palvelussa tarjottujen maksuvaihtoehtojen mukaisesti. Maksuja ei palauteta. Mahdolliset Palvelun sisäiset ostot ovat Käyttäjän ja hänen käyttämänsä sovelluskaupan välisiä tapahtumia. Siten ostoksiin sovelletaan sovelluskaupan yleisiä ehtoja. KSF Media suosittelee Käyttäjälle tarkkaa perehtymistä näihin ehtoihin ja suostumuksen pyytämistä laskut maksavalta henkilöltä joka kerta ennen ostoksen tekemistä.

Hintamuutokset ovat mahdollisia. Ilmoitetut hinnat sisältävät alv:n.

Muutokset Käyttöehdoissa ja hinnoissa

KSF Media pidättää oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja, tietosuojaselostetta sekä Palvelun maksullisten osien hintoja.

Käyttäjälle ilmoitetaan muutoksista ehdoissa ja hinnoissa esimerkiksi Palvelun kautta.

Muita ehtoja

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. KSF Media ei ole vastuussa näistä kolmannen osapuolen verkkosivustoista, eikä ole antanut hyväksyntäänsä niiden sisällölle tai tietosuojakäytännöille.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa KSF Median Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, joka koskee KSF Mediaa tai sen palveluntarjoajaa, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, tietokonevirusta, palvelunestohyökkäystä, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. KSF Media ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun tai KSF Median verkkosivustolla ilman aiheetonta viivästystä sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

KSF Medialla on oikeus luovuttaa Palvelu, sen ylläpito sekä siihen liittyvät asiakkuudet konserniyhtiölle tai kolmannelle osapuolelle liikkeen luovutuksen yhteydessä.

KSF Media pidättää oikeuden muuttaa Palvelua tai lakkauttaa Palvelu kokonaan. Mikäli Palvelu lakkautetaan KSF Media ilmoittaa tästä Käyttäjälle. Kun Palvelu lakkautetaan Käyttäjä menettää kaikki käyttäjätilinsä kautta saamansa tai ostamansa edut ja esineet, ja Käyttäjää koskevat Palveluun tallennetut mahdolliset tiedot saatetaan myös poistaa. KSF Media ei tule tarjoamaan Käyttäjälle hyvitystä mahdollisista menetyksistä tai käyttämättä jääneistä esineistä kun yhtiö keskeyttää Käyttäjän Palvelun käytön.

Palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palveluun liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan KSF Median ja Käyttäjän välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Ehdot päivitetty: 29.4.2016

×

Ota yhteyttä

Kaipaatko lisätietoja meistä tai sovelluksestamme? Kiinnostaako yhteistyö?
Ota meihin yhteyttä!

Sulje