ANVÄNDARVILLKOR FÖR FAKTAPP

Dessa användarvillkor för faktapp (”Användarvillkor”) gäller för KSF Media Ab:s (”KSF Media”) applikation faktapp (”Tjänsten”). Användarvillkoren tillämpas mellan KSF Media och användaren av Tjänsten (”Användaren”) gällande Tjänstens nedladdbara applikation, mobilversion, nätversion och innehåll samt eventuella uppdateringar av Tjänsten. KSF Media har också rätt att leverera uppdateringar under ytterligare villkor, om vilka KSF Media meddelar Användaren skilt.

Genom att ta i bruk och/eller använda Tjänsten förbinder sig Användaren till de vid var tidpunkt gällande Användarvillkoren. Om Användaren inte accepterar dessa villkor, kan han/hon tyvärr inte använda Tjänsten.

Om Användaren av Tjänsten är minderårig ska Användaren försäkra sig om att vårdnadshavaren ger sitt samtycke till användningen av Tjänsten och behandling av personuppgifter samt är medveten om innehållet i dessa Användarvillkor samt KSF Medias dataskyddsbeskrivning (länk till dataskyddsbeskrivningen).

Genom att acceptera dessa Användarvillkor bekräftar Användaren att han/hon har apparatägarens tillstånd att installera och använda Tjänsten på apparaten i fråga. Tillståndet är viktigt då det kan finnas avgifter förknippade med användningen av en del av innehållet och Tjänsten. Användaren ska alltid försäkra sig om att den person som betalar eventuella köp i Tjänsten ger sitt samtycke till dessa köp.

Användningen av Tjänsten kan förutsätta registrering. Ifall en tredje parts produkt eller tjänst används i anslutning till eller på annat sätt utnyttjas genom Tjänsten kan för dessa därutöver tillämpas tredje parts avtalsvillkor (t.ex. Facebooks eller Googles villkor eller Apples, Googles eller annan app-butik-leverantörs villkor för in-app-köp).

Dessa Användarvillkor tillämpas på Användare som är privatpersoner. Om Tjänsten önskas utnyttjas av fler än en person i skolor, företag eller motsvarande, eller i kommersiellt syfte, krävs ett separat avtal.

Tjänsten tillhandahålls av KSF Media eller av ett bolag som tillhör samma koncern.

Avtalets uppkomst

Avtalet mellan Användaren och KSF Media gällande KSF Medias Tjänst träder i kraft när Användaren tar Tjänsten i bruk eller då Användaren registrerat sig i Tjänsten (till den del registrering förutsätts) och godkänt de gällande Användarvillkoren och KSF Medias dataskyddsbeskrivning, eller på annat av KSF Media godkänt sätt, exempelvis när KSF Media godkänt Användarens beställning. Avtalet tillämpas även på en kostnadsfri Tjänst som Användaren tar i bruk och på en Tjänst som beställs senare om inte annat avtalats gällande en specifik Tjänst.

KSF Medias allmänna rättigheter och skyldigheter beträffande Tjänsten

KSF Media har rätt att producera Tjänsten på det sätt som KSF Media anser bäst. Tjänsten kan vara avgiftsfri eller avgiftsbelagd. För var och en Tjänst, eller del av Tjänsten, uppges om det är fråga om en avgiftsbelagd Tjänst. Användning av de avgiftsbelagda delarna av Tjänsten förutsätter att angivet pris och andra avgifter betalas. Gällande priser och prissättningsgrunder finns tillgängliga i Tjänsten. KSF Media har rätt att ändra pris eller prissättningsgrund för Tjänsten eller delar av den samt ändra en avgiftsfri Tjänst till att vara avgiftsbelagd och vice versa.

KSF Media har rätt att lägga till, ändra eller avlägsna delar av Tjänsten samt rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten delvis eller i sin helhet.

KSF Media strävar efter att upprätthålla hög kvalitet i produktionen av Tjänsten. KSF Media ger ändå inga garantier beträffande Tjänstens eller dess delars riktighet eller tillförlitlighet. KSF Media eller dess licensgivare ansvarar under inga omständigheter för eventuell skada som förorsakas den använda apparaten eller programvaran eller information som finns däri, inklusive datasäkerhetsrisker (virus, informationsstölder osv.). KSF Media har inte heller ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador.

Användarens allmänna rättigheter och skyldigheter

Användning av Tjänsten kan kräva en mobiltelefon, en dator och/eller en pekdator samt en lämplig internetanslutning, för vilka Användaren ansvarar. Utnyttjandet av Tjänsten kan därtill kräva att Användaren har ett giltigt användarnamn och lösenord.

I samband med en registrering i Tjänsten, eller vid beställningen av en Tjänst som kräver registrering, får Användaren ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet och lösenordet som Användaren får för att ha tillgång till Tjänsten är personliga och det är inte tillåtet att sprida dem. Användaren ansvarar för att utomstående inte får tillgång till användarnamnet och lösenordet. Bryter Användaren mot detta förbud äger KSF Media rätt att omedelbart avsluta Användarens tillgång till Tjänsten, varvid eventuella betalningar i Tjänsten inte återbetalas. Användaren ansvarar för den användning som sker med dennes användarnamn och lösenord samt möjlig skada och tänkbara kostnader som förorsakas av detta fram till det att Användaren anmält KSF Media om det faktum att användarnamnet och lösenordet kommit bort eller att tredje part har tillgång till det och KSF bekräftat mottagandet av meddelandet.

Konsumentskyddslagens bestämmelser om ångerrätt gäller inte för Användaren vid köp av Tjänsten. Eftersom den elektroniska Tjänsten är av sådan karaktär att Tjänsten i sin helhet är utförd eller Tjänstens elektroniska utförande med Användarens godkännande har inletts redan innan avbeställningstidens utgång, har Användaren inte rätt att avbeställa Tjänsten.

Användaren ansvarar för Tjänstens användning och förbinder sig att ersätta skada som Användaren förorsakat KSF Media eller tredje part.

Immaterialrättigheter och bruk av Tjänsten

KSF Media eller i tillämpliga delar dess licensgivare äger samtliga rättigheter till Tjänsten och allt material som ingår i eller förmedlas via Tjänsten inklusive upphovs-, patent-, mönster- och varumärkesrättigheter samt företagshemligheter och alla andra immaterialrättigheter. KSF Media förbehåller sig alla rättigheter till innehållet i Tjänsten, om inte annat anges i Tjänsten.

Tjänsten är avsedd endast för Användarens personliga och icke-kommersiella bruk om inte annat uttryckligen anges skriftligt. Eventuell användning av Tjänstens innehåll för reklam eller kommersiella syften kräver skilt avtal på förhand med KSF Media.

KSF Media och/eller dess leverantörer beviljar ingen direkt eller indirekt rätt åt Användaren på basis av patent, upphovsrätt, varumärke eller yrkeshemlighet. Användaren får inte kopiera, redigera, offentliggöra, överföra, sprida, sälja, hyra ut eller överlåta någon del av Tjänsten utan KSF Medias specifika samtycke. Enskilt innehåll i Tjänsten får ändå delas i sociala medier på så sätt som möjliggjorts i Tjänsten av KSF Media.

Av Tjänsten eller dess innehåll får inte heller skapas ett annat verk eller tjänst och Tjänsten eller dess innehåll får inte användas som en del av ett annat verk eller en annan tjänst. Användaren får inte avlägsna från Tjänsten eller dess innehåll någon angivelse gällande upphovsrätt eller annat som anger äganderätt.

Rättigheterna till programvara tillhör programvarans licensgivare och de relaterade licensrättigheterna tillhör programvarans legitima licensinnehavare.

Vad beträffar Tjänstens nedladdbara programvara beviljar KSF Media Användaren en personlig, royaltyfri och icke-exklusiv rätt att använda programvaran som en del av Tjänsten. Denna användarrätt kan inte överlåtas. Användarrätten har som enda syfte att möjliggöra bruk av Tjänsten som erbjuds av KSF Media i enlighet med dessa Användarvillkor.

Användaren får inte kopiera, redigera, sprida, sälja, hyra ut eller överlåta någon del av eller den programvara som utgör en del av Tjänsten och inte heller utreda programvarans framställningssätt eller försöka knäcka dess källkod.

Tillgång till Tjänsten och avbrott i Tjänsten

KSF Media strävar efter att Användaren har tillgång till Tjänsten dygnet runt. Användaren ansluter till Tjänsten via en applikation eller en webbläsare. Anslutningen kan kräva användarnamn och lösenord.

KSF Media ansvarar ändå inte för att Tjänsten fungerar utan avbrott, i realtid och/eller felfritt.

KSF Media har rätt att tillfälligt avbryta Tjänsten om det är nödvändigt med hänsyn till Tjänsten, med anledning av tekniska ändringar eller uppdateringar i Tjänsten eller andra installerings-, ändrings- eller servicearbeten. KSF Media strävar efter att avbrotten inte blir långvariga och att arbete utförs under en sådan tid och på ett sådant sätt att det förorsakar möjligast lite olägenhet.

Eventuella avbrott och störningar i Tjänsten åtgärdas i huvudsak under KSF Medias normala arbetstid och så snabbt som möjligt. Om förändringar i Tjänsten förorsakar avbrott strävar KSF Media efter att minimera olägenheterna för Användaren och vidtar nödvändiga åtgärder. KSF Media ansvarar inte för skada och men som förorsakas av ovan nämnda olägenheter och åtgärder. KSF Media ansvarar inte för eventuella avbrott i Tjänsten som uppstår i samband med att KSF Media utför uppdaterings- eller servicearbete.

KSF Media kan avbryta Användarens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan om Användaren väsentligen bryter mot underlåter att iaktta dessa Användarvillkor.

Ansvar för innehåll i Tjänsten

Tjänsten och den frågelek som Tjänsten innehåller är avsedda att användas vid kontroll av Användarens kunskaper och endast som hjälpmedel i inlärningsprocessen. Tjänsten ska inte betraktas som läromedel och Tjänsten ersätter inte undervisning eller kurslitteratur eller annat kursmaterial. KSF Media strävar efter att upprätthålla korrekt och läroplansenlig information i Tjänsten vad gäller såväl innehåll som bolaget producerat självt och innehåll som tredje parter levererat, men kan inte ansvara för riktigheten i Tjänstens innehåll eller på annat sätt för innehållet. Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick" och KSF Media och bolagets underleverantörer har inget ansvar för skador som orsakats av fel eller försummelse i eventuell information, instruktioner eller skript som tillhandahålls Användaren genom Tjänsten eller i samband med Användarens användning av den, eller på annat sätt för skador som orsakats av Användarens användning av Tjänsten.

KSF Media ansvarar inte heller för annat innehåll eller andra tjänster som ingår i eller görs tillgängligt via Tjänsten.

I den mån Tjänsten tillåter att Användaren laddar upp innehåll och material, ansvarar Användaren ensam för sådant innehåll och material som denna levererat till Tjänsten, för deras riktighet samt för skada som förorsakas KSF Media eller tredje part på grund av eventuellt felaktig information. Användaren är ansvarig för att detta innehåll och material samt hans eller hennes användning av Tjänsten inte strider mot dessa Användarvillkor, lag eller god sed eller gör intrång på tredje parts upphovsrätt, immateriella rättigheter eller andra rättigheter. Användaren förbinder sig att använda Tjänsten på ett sätt som inte stör nätverk, KSF Media, KSF Medias samarbetspartners, andra Användare eller tredje part. Användaren förbinder sig att ersätta KSF Media eller tredje part för eventuell skada eller kostnader som uppstår på grund av att Tjänsten använts i strid med dessa bestämmelser.

Genom att ladda upp och publicera material i Tjänsten ger Användaren KSF Media en användarrätt till materialet, inklusive men inte uteslutande, rätten att redigera, publicera och överlåta materialet vidare för att användas av KSF Media i dess produkter och tjänster.

Det står KSF Media fritt att inte publicera material som tillhandahållits av Användaren liksom att ta bort material som publicerats i Tjänsten.

Datasekretess

KSF Media behandlar personuppgifter beträffande Användaren i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och de principer som framgår av KSF Medias dataskyddsbeskrivning. Tjänsten kan använda sig av cookies och bolagets principer angående cookies framgår av KSF Medias dataskyddsbeskrivning.

KSF Media publicerar inte de svar Användaren gett i Tjänsten utan Användarens samtycke. Användaren kan själv välja att publicera enskilda frågor med svar eller sitt resultat i sociala medier på så sätt som KSF Media möjliggjort i Tjänsten. I fall Tjänsten innehåller en utmana din vän-funktion kan Användaren kan därtill välja att dela sina frågor med svar och resultat med andra användare av Tjänsten.

KSF har rätt att använda Användarens svar och resultat i anonym form i syfte att analysera Tjänstens användning och funktion, i syfte att utveckla Tjänsten och i syfte att ge andra användare av Tjänsten statistisk information om andelen användare som svarat rätt på specifika frågor.

Tjänsten kan också innehålla tio i topp-listor eller motsvarande förteckningar över personer som klarat sig bäst i frågeleken. Användaren ger sitt samtycke till att hans eller hennes användarnamn nämns i dylika förteckningar ifall han eller hon uppnår en topplacering.

Ansvarsbegränsning

KSF Media eller dess tjänsteleverantörer gör inga utfästelser gällande Tjänsten eller Tjänstens innehåll utöver vad som explicit anges i dessa Användarvillkor eller de tjänstespecifika villkoren. Exempelvis förbinder sig KSF Media inte på något vis till att ansvara för Tjänstens innehåll, dess funktionsduglighet, felfrihet, tillförlitlighet, fullständighet, tillgänglighet eller lämplighet för Användarens behov. KSF Media tillhandahåller Tjänsten och innehållet ”i befintligt skick” och garanterar inte att immateriella rättigheter tillhörande tredje parter inte kränks.

I den utsträckning lagen tillåter begränsar KSF Media sitt och sina tjänsteleverantörers ansvar för all direkt och indirekt skada. I den utsträckning lagen tillåter begränsas KSF Medias och dess tjänsteleverantörers helhetsansvar gällande alla krav som omfattas av dessa Användarvillkor till det belopp Användaren betalat KSF Media under föregående 6 månader.

Inget i dessa Användarvillkor begränsar konsumentens lagstadgade rättigheter.

Priser och betalningar

Tjänsten är gratis att ladda ner. Användaren är ansvarig för alla avgifter som krävs för att få kontakt med Tjänsten (såsom internet eller dataöverföringsavgifter) och för alla avgifter som gäller eventuella in-app-köp.

När Användaren laddar ner Tjänsten kommer han/hon att kunna utforska funktionerna och Tjänsten som Tjänsten erbjuder. Användaren kommer ändå att ha tillgång till innehållet i sin helhet först efter det att han/hon registrerat sig hos KSF Media och köpt tillgång till det fullständiga innehållet genom in-app-köp.

Priserna för de avgiftsbelagda delarna av Tjänsten finns tillgängliga i samband med Tjänsten.

Eventuella köp i Tjänsten betalas via de kanaler som erbjuds i Tjänsten. Återbetalning sker ej. Eventuella in-app-köp är mellan Användaren och hans/hennes app-butik. Därmed regleras eventuella köp av de allmänna villkoren för app-butiken. KSF Media rekommenderar att Användaren läser dessa villkor noga och alltid inhämtar samtycke från den person som betalar räkningen innan köp görs.

Prisjusteringar kan förekomma. De angivna priserna inkluderar moms.

Förändringar i Användarvillkoren och priser

KSF Media förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor, dataskyddsbeskrivningen och priserna för de avgiftsbelagda delarna av Tjänsten.

Användaren informeras om ändringar i villkoren och priserna till exempel genom Tjänsten.

Övriga villkor

Tjänsten kan eventuellt innehålla länkar och kontakter till en tredje parts webbplats. På dessa av en tredje part tillhandahållna tjänster eller applikationer tillämpas denna tredje parts användar- och övriga villkor. KSF Media ansvarar inte för dessa tredje parters webbplatser och har inte gett sitt godkännande till webbplatsernas innehåll eller datasekretesspraxis.

Ett oöverkomligt hinder (force majeure) befriar KSF Media från skyldigheter i anknytning till Tjänsten ifall det hindrar eller på ett oskäligt sätt försvårar en prestation som anknyter till Tjänsten eller en del av Tjänsten. Som oöverkomligt hinder anses brand, jordskalv, översvämning, explosion, strejk eller annan arbetsnedläggning som berör KSF Media eller dess tjänsteleverantör, myndighetsbestämmelse, störningar i tillförsel av energi, råvaru- eller tillbehörsbrist, krig, datavirus, överbelastningsattack, kabel- eller annan kommunikationsstörning som förorsakas av eller beror på utomstående eller annan sådan orsak som man inte varit medveten om och som man skäligen inte kunnat förutse. KSF Media meddelar om ett oöverkomligt hinder via Tjänstens eller KSF Medias webbsidor utan oskäligt dröjsmål efter att hindret uppstått, förutsatt att meddelande är möjligt.

KSF Media har rätt att överlåta Tjänsten, dess underhåll samt de relaterade kundrelationerna till koncernbolag eller till tredje part i samband med överlåtelse av rörelse.

KSF Media förbehåller sig rätten att ändra eller lägga ned Tjänsten. Om KSF Media lägger ned Tjänsten meddelar bolaget Användaren om detta. När Tjänsten upphör förlorar Användaren alla fördelar eller föremål som erhållits eller köpts via Användarens användarkonto och eventuella uppgifter om Användaren som lagrats i Tjänsten kan också komma att raderas. KSF Media kommer inte att erbjuda Användaren ersättning för eventuella förluster eller för oanvända objekt då bolaget avbryter Användarens användning av Tjänsten.

På Tjänsten tillämpas finsk lag. Eventuella oenigheter gällande Tjänsten ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan KSF Media och Användaren. Ifall samförstånd inte kan nås avgörs tvisten i Helsingfors tingsrätt. En konsumentkund kan även väcka åtal vid den tingsrätt till vars domkrets den egna hemorten hör.

Villkoren uppdaterade: 29.4.2016

×

Kontakta oss

Något som ni undrar över? Tag kontakt med hjälp av formuläret nedan.

Stäng